Искључења

На одредбу чл. 22. и 23. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије (Сл. гл. Града Бл бр. 2/18 и 12/19), привредно друштво “ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА” д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: Давалац услуге), заступано по директору Борку Торбици, доноси сљедећу:

ПРОЦЕДУРУ ЗА ИЗДВАЈАЊЕ СА ЦЕНТРАЛНОГ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА

  1.  Корисник подноси захтјев за издвајање Даваоцу услуге.

Појашњење:

Корисник – физичко или правно лице које је корисник Даваоца услуге, односно лице на које гласи рачун за испоручену топлотну енергију; лице које посједује овлаштење (пуномоћ) корисника за заступање у поступку издвајања са централног топлификационог система, овјерено од стране надлежног органа локалне самоуправе или нотара

Подношење – корисник предаје захтјев за издвајање у Службу протокола Даваоца услуге или шаље поштом на адресу Булевар војводе Живојина Мишића бр. 32, 78000 Бања Лука

Захтјев за издвајање – подноси се у писменој форми; форма захтјева Даваоца услуге или слободна форма захтјева

Давалац услуге – “ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА” д.о.о. Бања Лука

2. Давалац услуге обрађује захтјев.

Појашњење:

Обрађивање – утврђивање елемената захтјева и статуса корисника, те евиденција захтјева

3. Давалац услуге обавјештава корисника телефонским путем о термину утврђивања техничких карактеристика система.

Појашњење:

Утврђивање техничких карактеристика система – утврђивање да ли техничке карактеристике система омогућавају потпуно или непотпуно издвајање у складу са одредбама чл. 22. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије (Сл. гл. Града Бл бр. 2/18 и 12/19)

4. Давалац услуге приступа утврђивању и записнички констатује техничке карактеристике система. Сачињен записник потписују овлаштена лица Даваоца услуге и корисник.
5. Поступање Даваоца услуге по Записнику о техничким карактеристикама система које омогућавају потпуно издвајање:

– Издваја корисника са топлификационог система, односно изузима корисника из евиденције активних корисника од 01.08. текуће године;

– На име корисника, евидентира потраживања по основу комуналне услуге закључно са 31.07. текуће године у складу са Закључком о давању сагласности на висину тарифних ставова (Сл. гл. Град БЛ 2/18);

– На име корисника, евидентира потраживање по основу трошкова поступка издвајања (издвајања и изласка на терен) у складу са Одлуком о утврђивању трошкова за издвајање са централног топлификационог система бр. 4218/19 од 10.05.2019. године.

5.1. Поступањем Даваоца услуге у складу са тачком 5, корисник се издваја са централног топлификационог система и окончава се поступак издвајања корисника.
6. Давалац услуге Записником о техничким карактеристикама система који не омогућава потпуно издвајање (непотпуно издвајање), обавјештава корисника о:
– обавези достављања Сагласности заједнице етажних власника (ЗЕВ-а) у форми Даваоца услуге или у слободној форми која обавезно садржи изјашњење о саглашавању свих станара са издвајањем корисника;

– обавези опредјељења корисника за један од модалитета предвиђених одредбама чл. 22. став 4 Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије (Сл. гл. Града Бл бр. 2/18 и 12/19)

МОДАЛИТЕТИ ОПРЕДЈЕЉЕЊА КОРИСНИКА:

а) Да о свом трошку прибави стручно мишљење овлаштеног физичког или правног лица, које садржи јасне параметре из којих је видљиво колико топлотне енергије простору корисника дају постојећи водови који пролазе кроз исти и снабдијева друге кориснике, или
б) Да о свом трошку, путем овлаштеног стручног лица, изврши изолацију водова који пролазе кроз простор корисника, неким од изолационих материјала који се користе у области термотехнике и достави доказ о наведеном, или
в) Да са испоручиоцем закључи уговор којим ће се обавезати да за испоручену топлотну енергију плаћа 30% од пуне цијене за гријање, и у том случају се неће вршити радње из тачака а) и б).

6.1. Давалац услуге након обавјештавања корисника и потписивања Записника:

– записнички констатује испуњеност/неиспуњеност услова.

7. Давалац услуге, у случају записничког констатовања поступања корисника у складу са тачкама 6. и 6.1. (испуњеност услова):

– издваја корисника кроз непотпуно издвајање са топлификационог система и од 01.08. текуће године, издаје фактуру кориснику у зависности од модалитета који је корисник изабрао;

– на име корисника, евидентира потраживања по основу комуналне услуге, закључно са 31.07. текуће године, у складу са Закључком о давању сагласности на висину тарифних ставова (Сл. гл. Град БЛ 2/18);

– на име корисника, евидентира потраживање по основу трошкова поступка издвајања (изласка на терен) у складу са Одлуком о утврђивању трошкова за издвајање са централног топлификационог система бр. 4218/19 од 10.05.2019. године.

7.1. Давалац услуге, у случају записничког констатовања непоступања корисника у складу са тачкама 6. и 6.1. (неиспуњеност услова):

– не издваја корисника са топлификационог система, односно не изузима корисника из евиденције активних корисника;

– на име корисника, евидентира потраживање по основу трошкова поступка издвајања (изласка на терен), у складу са Одлуком о утврђивању трошкова за издвајање са централног топлификационог система бр. 4218/19 од 10.05.2019. године.

8. Поступањем Даваоца услуге у складу са тачкама 7. и 7.1, окончава се поступак непотпуног издвајања корисника.
9. Кориснику се доставља писмено обавјештење о издвајању/неиздвајању, уколико се у Записнику изјаснио о достављању писменог одговора.

Одлука о трошковима издвајања и изласка на терен

Сагласност станара

Захтјев за издвајање

 

ИЗДВАЈАЊЕ ИЗ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА

(члан 22-23 Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије у граду Бањој Луци “Службени гласник Града Бања Лука” бр. 2/18

 

Да би се извршило издвајање стана или пословног простора корисника комуналне услуге гријања из топлификационог система у објектима колективног становања (стамбени објекти, стамбенопословни објекти, пословни објекти), неопходно је испунити сљедеће услове којима се не угрожава квалитет топлотне енергије, односно стандард и сигурност других корисника услуге и ако се тиме не утиче на животну средину.

  1. Поднијети писани захтјев за издвајање из топлификационог система.
  2. Испуњеност предуслова потврђује се достављањем Одлуке о техничким условима за издвајање из топлификационог система.

Технички услови за издвајање из топлификационог система

Код двоцијевног система: Израда главног пројекта за издвајање из централног топлификационог система од стране овлаштеног пројектанта, на начин да то техничке могућности објекта дозвољавају, да се не угрожава квалитет топлотне енергије, стандард и сигурност других корисника услуге, и да не постоји негативан утицај на животну средину;

Обавезе главног пројектанта и извођача радова – издвајања корисника из централног топлификационог система:

  • Радови приликом издвајања корисника из централног топлификационог система морају се изводити у складу са главним пројектом;
  • Извођење радова издвајања корисника из топлификационог система може обављати давалац услуге или привредно друштво/предузетник регистрован за обављање такве врсте дјелатности (Закон о одржавању зграда РС);
  • Након издвајања корисника са централног топлификационог система, извођач је дужан дати писану изјаву кориснику и даваоцу услуге да су изведени радови у складу са главним пројектом и правилима струке за ову врсту радова;
  • Након издвајања корисника са централног топлификационог система, пројектант главног пројекта је дужан доставити кориснику и даваоцу услуге писану изјаву да су изведени радови у складу са главним пројектом и правилима струке за ову врсту радова.

Код једноцијевног система: Издвајање из централног топлификационог система се врши блокирањем на мјесту прикључка, односно блокирањем првих вентила у подстаници купца (или разводном ормарићу).

3. Поднијети захтјев за сагласност даваоца услуге за извођење радова према главном пројекту за извођење радова издвајања из топлификационог система.

Обавезе даваоца услуге након изведених радова издвајања корисника из централног топлификационог система:

  • Давалац услуге дужан је у року од 8 дана да изврши контролу издвајања из централног топлификационог система;
  • Издати Рјешење о престанку статуса корисника услуге гријања;
  • Корисник који је издвојен из централног топлификационог система није обвезник плаћања комуналне услуге гријања (трошкова топлотне енергије и дистрибутивних трошкова према инсталисаној снази);

Обрасце можете добити код даваоца услуге на адреси Булевар војводе Живојина Мишића 32, Бања Лука или преузети са линкова:

Захтјев за издвајање из топлификационог система;

Образац „Листа станара“ предметне зграде који попуњава подносилац захтјева;

Сагласност станара за издвајање из топлификационог система коју попуњавају станари наведени на списку;

Захтјев за издавање сагласности за издвајање из топлификационог система подносилац захтјева доставља и Главни пројекат за извођење радова издвајања из топлификационог система;