Искључења

ПРОЦЕДУРА ИСКЉУЧЕЊА

УПУТСТВО ЗА ИЗДВАЈАЊЕ ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА

I

Основне одредбе

 1. Овим упутством прописује се поступак издвајања корисника из централног топлификационог система (у даљем тексту: поступак искључења).

II

 Захтјев за издвајање из централног топлификационог система

 1. Захтјев за издвајање из централног топлификационог система (у даљем тексту: захтјев) подноси корисник у писменој форми даваоцу услуге, односно Служби за кориснике Еко топлана Бања Лука д.о.о. Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића број 32, у периоду од 15. маја до 15. септембра за наредну гријну сезону. 3. Образац захтјева прописан је од стране даваоца услуге и налази у прилогу 1. овог упутства и чини његов саставни дио.
 2. Корисник није обавезан поднијети захтјев на обрасцу из тачке 4. овог упутства, односно корисник може сачинити захтјев у слободној форми, који треба да садржи све податке из овог обрасца како би се могло поступити по истом.

III

Врсте искључења

 1. У зависности од техничких карактеристика система, давалац услуге обавјештава корисника о могућем начину искључења.
 2. Ако кроз простор корисника пролазе цијеви које напајају друге кориснике топлотном енергијом, могуће је непотпуно искључење. У осталим случајевима, могуће је потпуно искључење.

IV

Потпуно искључење

 1. Кад техничке карактеристике система омогућавају потпуно искључење, представник даваоца услуге у договору са корисником излази на терен и предузима радње искључења на лицу мјеста.
 2. Представник даваоца услуге поступак потпуног искључења врши физичким одвајањем односно пломбирањем.

V

Непотпуно искључење

 1. Кад техничке карактеристике система не омогућавају потпуно искључење због проласка цијеви кроз простор корисника а које напајају друге кориснике топлотном енергијом, корисник након прибављања сагласности свих станара Заједнице етажних власника, односно власника објекта може бирати један од три понуђена модалитета: а) да о свом трошку прибави стручно мишљење овлаштеног физичког или правног лица, које садржи јасне параметре из којих је видљиво колико топлотне енергије простору корисника дају постојећи водови који пролазе кроз исти и снабдијевају друге кориснике, те да по испостављеном рачуну плаћа цијену гијања или б) да о свом трошку, путем овлаштеног стручног лица, изврши изолацију водова који пролазе кроз простор корисника, неким од изолационих материјала који се користе у области термотехнике и достави доказ о наведеном, или ц) да са даваоцем услуге закључи уговор којим ће се обавезати да за испоручену топлотну енергију плаћа 30% од пуне цијене за гријање, и у том случају се неће вршити радње из тачке а) и б).
 2. Сагласност свих станара Заједнице етажних власника, односно власника објекта из тачке 9. овог упутства подразумијева потписе свих станара односно власника објекта овјерене од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе или нотара.

VI

Окончање поступка искључења

 1. Поступак искључења сматра се окончаним потписивањем Записника о потпуном искључењу, односно Записника о непотпуном искључењу а који обрасци се налазе у прилогу 2. и 3. овог упутства и чине његов саставни дио.
 2. Записник о потпуном, односно непотпуном искључењу потписује корисник лично, односно лице које посједује овлашћење, односно пуномоћ корисника за заступање у поступку искључења, овјерену до стране надлежног органа јединице локалне самоуправе или нотара.
 3. Корисник је прије потписивања Записника из тачке 11. овог упутства дужан платити трошкове искључења у складу са Одлуком о утврђивању трошкова за издвајање из централног топлификационог система број 15/2023 од дана 24.04.2023. године.
 4. Корисник је дужан платити потраживања доспјела по основу испоручене комуналне услуге закључно са 31.07. текуће године.
 5. Уплате у поступку искључења корисник врши на пословни рачун даваоца услуге број: 567-241-11001035-38 “Атос банк” а.д. Бања Лука, а потврду о уплати је дужан доставити даваоцу услуге.

VII

 Завршне одредбе

 1. У случају искључења противно одредбама овог упутства, кориснику се обрачунава мјесечна накнада у складу са Методологијом.
 2. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи Процедура за издвајање са централног топлификационог система ознаке: ПР 8.2-02 од дана 13.05.2019. године.
 3. Ово упутство ступа на снагу дана 01.06.2023. године.

 

Одлука о трошковима искључења

САГЛАСНОСТ станара ЗА ИЗДВАЈАЊЕ ИЗ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА 2023

Захтјев за издвајање