Најчешће постављана питања

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Да ли сам обавезан да потпишем уговор о кориштењу топлотне енергије са предузећем Еко топлане Бања Лука д.о.о. Бања Лука?

Одговор:

Корисник је, како Закон о комуналним дјелатностима налаже, обавезан да закључи уговор са даваоцем комуналне услуге, а предузеће Еко топлане Бања Лука д.о.о. Бања Лука као Давалац услуге може захтијевати да се такав уговор без одлагања закључи што је учинило у више наврата и даље чини.

Појашњење:

Корисник (физичко и правно лице) је обавјештен да је Давалац услуге (Еко топлане Бања Лука д.о.о. Бања Лука) преузео комуналну дјелатност испоруке топлотне енергије директно, путем Службеног гласника Града Бања Лука број 2/18 и путем средстава јавног информисања.

Давалац услуге је поступајући у складу са релевантним одредбама Закона о комуналним дјелатностима гдје је прописано да се као комунална дјелатност од посебног јавног интереса сматра производња топлотне енергије и да се иста не може ускратити, уредно испоручио/испоручује топлотну енергију као своју обавезу и у складу са одредбама члана 27. Закона о облигационим односима  (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, .”Службени гласник РС”, бр. 17/93, 3/96, 74/04) захтјева закључење Уговора о кориштењу топлотне енергије у складу са заједничком обавезом према одредби члана 16. Закона о комуналним дјелатностима.

Корисник је позван на више начина: путем средстава јавног информисања, директним достављањем уговора, телефонским позивом корисничког центра или као крајња мјера опоменом уз примљени рачун да закључи Уговор о кориштењу топлотне енергије који је Уговор формуларног типа.

Имајући у виду одредбу члана 27. Закона о облигационим односима у вези са одредбом члана 16. Закона о комуналним дјелатностима, Корисник је по закону обавезан да закључи уговор и заинтересовано лице (у овом случају Давалац услуге) може захтијевати да се такав уговор без одлагања закључи што је и учинио и сада опет чини. У случају да друга страна, у овом случају Корисник, не закључи или одбије да закључи наведени уговор, обавезан је сносити посљедице таквог поступања.

Сматрам да нисам довољно упознат са новим испоручиоцем комуналне услуге гријања, а самим тим ни са својим правима и обавезама, није ми јасан уговор који достављате, као и цијена и начин како се обрачунава?

Одговор:

Предузеће Еко топлане Бања Лука д.о.о. Бања Лука чини значајне напоре да успоставе директну комуникацију са корисницима и да буде упознато са проблемима и питањима које корисници имају. Што се тиче конкретног питања, у више наврата различитим каналима комунцирања и актима, корисник је био упознат са:

 • идентитетом испоручиоца топлотне енергије,
 • важности и трајању уговора са ранијим испоручиоцем топлотне енергије,
 • условима испоруке топлотне енергије и
 • свим осталим битним елементима облигационог односа, укључујући и цијену и структуру цијене.

Појашњење:

У Службеном гласнику Града Бања Лука број 2/18, уредно је објављена Одлука о повјеравању обављања комуналне дјелатности у корист предузећа Еко топлане Бања Лука д.о.о. Бања Лука.

Посебно истичемо да је у Службеном гласнику Града Бања Лука број 2/18, објављен сет аката којима су јасно дефинисани услови за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије, као цијена и остали услови. На крају, јасно је дефинисан и Давалац услуге – Еко топлане Бања Лука д.о.о. Бања Лука.

Осим наведеног, 10.04.2018. Топлана АД Бања Лука објавила је и доставила обавјештење којим је све кориснике обавијестила да од 01.02.2018. не обавља комуналне послове испоруке топлотне енергије и да су сви уговори са корисницима по том питању раскинути, односно да треба да се сматрају раскинутим од стране Топлане АД Бања Лука. Такође, сви дотадашњи корисници Топлане АД Бања Лука упознати су да морају уредити своје односе са новим Даваоцем услуге.

Да ли је гријање скупље, односно да ли је предузеће Еко топлане Бања Лука д.о.о. Бања Лука повећало цијене гријања?

Одговор:

Цијена и структрура цијене топлотне енергије је утврђена од стране Града Бања Лука, а не даваоца услуга. У складу са Одлуком о тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије, коју је донијела Скупштина града Бања Лука 31. јануара, 2018. године, цијена гријања је остала иста за 74% објеката. Наиме, цијена за стамбене објекте којима се обрачунава испоручена топлотна енергија по метру квадратном и пословне просторе остаје иста, док је цијена коригована за преосталих 26% објеката, а ријеч је о стамбеним објектима који имају уграђене калориметре и код којих је цијена увећана по основу дистрибутивних трошкова.

Појашњење:

            Одлуку о тарифном систему са методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије (Сл.гл. Града Бања Лука 2/18) донијела је Скупштина Града Бања Лука, на основу:

  • члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске број 97/16),
  • члана 6. Закона о комуналним дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске број 124/11 И 100/17),
  • члана Статута Града Бања Лука (“Службени гласник Града Бања Лука “ број 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 и 26/17).
  • Одредбама члана 102. став 1. тачка 2. Устава прописано је да општина преко својих органа, у складу са законом, уређује и обезбјеђује обављање комуналних дјелатности.
  • Релевантним одредбама Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске» број 97/16) прописано је да самосталне надлежности општина обухватају, између осталих, уређење и обезбјеђење обављања комуналних дјелатности, у оквиру којих је производња и испорука топлотне енергије, те оснивање предузећа, установа и других организација ради пружања услуга из њихове надлежности, уређење њихове организације и управљање.
  • Општина, односно Град, у области стамбено-комуналних дјелатности има надлежност да обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, организационих, материјалних и других услова за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре.
  • Релевантним одредбама Закона о комуналним дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске” број 124/11 и 100/17) прописано је да се као комунална дјелатност од посебног јавног интереса, сматра
   • производња и испорука топлотне енергије, која обухвата производњу и испоруку паре и топле воде из даљинског централизованог извора или појединачних извора за гријање и друге сврхе, топловодном мрежом до подстанице потрошача, укључујући и подстаницу;
   • да јединица локалне самоуправе обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности и да својом одлуком детаљније прописује услове и начин обављања комуналних дјелатности, материјалне, техничке и друге услове за финансирање, развој, изградњу и одржавање комуналних објеката, услове за функционисање и техничко-технолошко јединство система и уређаја, јединицу обрачуна за сваку врсту комуналне услуге, и начин наплате комуналних услуга.
   • Корисник комуналне услуге плаћа утврђену цијену за пружену услугу на основу рачуна који испоставља Давалац комуналне услуге.

На основу горе наведених чињеничног стања и низа законских одредби, јасно произилази да је јединица локалне самоуправе путем својих органа (Скупштине Града Бања Лука) била овлаштена да својом Одлуком детаљније прописује услове и начин обављања комуналне дјелатности производње и испоруке топлотне енергије, као дјелатности од посебног јавног интереса, те да је Град овлаштен да осигурава организовано обављање ове комуналне дјелатности и да својим општим актима (одлуком) прописује услове и начин на који се грађанима и другим корисницима пружа ова услуга.

Град Бања Лука је донио одлуку о уступању комуналне дјелатности и самим тим означио нови субјекат као испоручиоца комуналне дјелатности. Сви услови испоруке топлотне енергије јасно су наведени актима Града и вршилац комуналне услуге (у овом случају Давалац услуге) не може ни добити повјеравање ове дужности уколико не може испунити све обавезе према корисницима нити може утврдити другачије услове наплате.

                  Давалац услуге Еко топлане Бања Лука д.о.о. Бања Лука не одређује цијену нити структуру цијене, већ врши испоруку и наплату у складу са горе наведеним актима.