Политика квалитета

Политика квалитета, животне средине и OH&S политика

Мисија постојања и пословања привредног друштва ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА д.о.о. Бања Лука, остварује се задовољењем потреба и жеља корисника услуга, кроз квалитетну испоруку топлотне енергије, уз потпуну контролу утицаја на животну средину, безбједност и здравље на раду.
Визија ЕКО ТОПЛАНА БАЊА ЛУКА д.о.о. Бања Лука је самоодрживо привредно друштво које из године у годину повећава приходе по основу повећања броја корисника услуга и гријних површина стамбених и пословних простора града Бања Лука, уз што већи степен енергетске ефикасности.
Руководство привредног друштва ЕКО ТОПЛАНE БАЊА ЛУКА д.о.о. Бања Лука је опредијељено да се, у складу са идентификованим екстерним и интерним контекстом и стратешким усмјерењем, бави размишљањем заснованом на ризицима, који су идентификовани као пријетња квалитету, животној средини, безбједношћу и здрављем на раду.
Руководство привредног друштва ЕКО ТОПЛАНE БАЊА ЛУКА д.о.о. Бања Лука посебну пажњу поклања квалитету услуге, задовољству корисника услуга, здрављу и безбједности на раду.
У циљу остваривања основних функција ЕКО ТОПЛАНА БАЊА ЛУКА д.о.о. Бања Лука, руководство привредног друштва поставља сљедећа стратешка опредјељења за квалитет, заштиту животне средине, безбједност и здравље на раду:

 • Повећање енергетске ефикасности;
 • Очување квалитета околине и безбједности на раду;
 • Рационалну потрошњу топлотне енергије;
 • Смањење трошкова пословања;

За остваривање усвојених стратешких циљева, руководство предузећа је опредијељено за:

 • Ефективну и поуздану производњу и дистрибуцију топлотне енергије;
 • Ефикасну и правовремену испоруку топлотне енергије;
 • Стварање свих предуслова за рационално и комфорно кориштење топлотне енергије;
 • Остваривање услуге највишег квалитета;
 • Испуњавање позитивних очекивања корисника услуга;
 • Заштиту животне средине, здравља и безбједности на раду;
 • Постављање мјерљивих циљева у свим процесима;
 • Провођење законских захтјева за очување квалитета, животне средине, безбједности и здравља на раду;
 • Укључивање радника у консултације у вези са побољшањем OH&S система менаџмента;

Овом изјавом руководство привредног друштва ЕКО ТОПЛАНА БАЊА ЛУКА д.о.о. Бања Лука, ставља у примјену систем управљања квалитетом, животном средином, безбједношћу и здрављем на раду према стандардима ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 и обавезује себе и све запослене да извршавају постављене задатке.
На овај начин, ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА д.о.о. Бања Лука доказују да су у технолошком, кадровском, организационом и еколошком погледу ускладиле свој систем управљања са највишим свјетским стандардима, што доприноси бољем квалитету живота у Бањој Луци.
Политику транспарентно и отворено саопштавамо запосленицима, корисницима услуга и осталим заинтересованим странама уз промовисање задовољства корисника услуга, здраве околине и поузданог снабдијевања топлотном енергијом.