Najčešće postavljana pitanja

NAJČEŠĆA PITANJA

Da li sam obavezan da potpišem ugovor o korištenju toplotne energije sa preduzećem Eko toplane Banja Luka d.o.o. Banja Luka?

Odgovor:

Korisnik je, kako Zakon o komunalnim djelatnostima nalaže, obavezan da zaključi ugovor sa davaocem komunalne usluge, a preduzeće Eko toplane Banja Luka d.o.o. Banja Luka kao Davalac usluge može zahtijevati da se takav ugovor bez odlaganja zaključi što je učinilo u više navrata i dalje čini.

Pojašnjenje:

Korisnik (fizičko i pravno lice) je obavješten da je Davalac usluge (Eko toplane Banja Luka d.o.o. Banja Luka) preuzeo komunalnu djelatnost isporuke toplotne energije direktno, putem Službenog glasnika Grada Banja Luka broj 2/18 i putem sredstava javnog informisanja.

Davalac usluge je postupajući u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima gdje je propisano da se kao komunalna djelatnost od posebnog javnog interesa smatra proizvodnja toplotne energije i da se ista ne može uskratiti, uredno isporučio/isporučuje toplotnu energiju kao svoju obavezu i u skladu sa odredbama člana 27. Zakona o obligacionim odnosima  (“Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, .”Službeni glasnik RS”, br. 17/93, 3/96, 74/04) zahtjeva zaključenje Ugovora o korištenju toplotne energije u skladu sa zajedničkom obavezom prema odredbi člana 16. Zakona o komunalnim djelatnostima.

Korisnik je pozvan na više načina: putem sredstava javnog informisanja, direktnim dostavljanjem ugovora, telefonskim pozivom korisničkog centra ili kao krajnja mjera opomenom uz primljeni račun da zaključi Ugovor o korištenju toplotne energije koji je Ugovor formularnog tipa.

Imajući u vidu odredbu člana 27. Zakona o obligacionim odnosima u vezi sa odredbom člana 16. Zakona o komunalnim djelatnostima, Korisnik je po zakonu obavezan da zaključi ugovor i zainteresovano lice (u ovom slučaju Davalac usluge) može zahtijevati da se takav ugovor bez odlaganja zaključi što je i učinio i sada opet čini. U slučaju da druga strana, u ovom slučaju Korisnik, ne zaključi ili odbije da zaključi navedeni ugovor, obavezan je snositi posljedice takvog postupanja.

Smatram da nisam dovoljno upoznat sa novim isporučiocem komunalne usluge grijanja, a samim tim ni sa svojim pravima i obavezama, nije mi jasan ugovor koji dostavljate, kao i cijena i način kako se obračunava?

Odgovor:

Preduzeće Eko toplane Banja Luka d.o.o. Banja Luka čini značajne napore da uspostave direktnu komunikaciju sa korisnicima i da bude upoznato sa problemima i pitanjima koje korisnici imaju. Što se tiče konkretnog pitanja, u više navrata različitim kanalima komunciranja i aktima, korisnik je bio upoznat sa:

  • identitetom isporučioca toplotne energije,
  • važnosti i trajanju ugovora sa ranijim isporučiocem toplotne energije,
  • uslovima isporuke toplotne energije i
  • svim ostalim bitnim elementima obligacionog odnosa, uključujući i cijenu i strukturu cijene.

  Pojašnjenje:

  U Službenom glasniku Grada Banja Luka broj 2/18, uredno je objavljena Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u korist preduzeća Eko toplane Banja Luka d.o.o. Banja Luka.

  Posebno ističemo da je u Službenom glasniku Grada Banja Luka broj 2/18, objavljen set akata kojima su jasno definisani uslovi za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, kao cijena i ostali uslovi. Na kraju, jasno je definisan i Davalac usluge – Eko toplane Banja Luka d.o.o. Banja Luka.

  Osim navedenog, 10.04.2018. Toplana AD Banja Luka objavila je i dostavila obavještenje kojim je sve korisnike obavijestila da od 01.02.2018. ne obavlja komunalne poslove isporuke toplotne energije i da su svi ugovori sa korisnicima po tom pitanju raskinuti, odnosno da treba da se smatraju raskinutim od strane Toplane AD Banja Luka. Takođe, svi dotadašnji korisnici Toplane AD Banja Luka upoznati su da moraju urediti svoje odnose sa novim Davaocem usluge.

Da li je grijanje skuplje, odnosno da li je preduzeće Eko toplane Banja Luka d.o.o. Banja Luka povećalo cijene grijanja?

Odgovor:

Cijena i struktrura cijene toplotne energije je utvrđena od strane Grada Banja Luka, a ne davaoca usluga. U skladu sa Odlukom o tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije, koju je donijela Skupština grada Banja Luka 31. januara, 2018. godine, cijena grijanja je ostala ista za 74% objekata. Naime, cijena za stambene objekte kojima se obračunava isporučena toplotna energija po metru kvadratnom i poslovne prostore ostaje ista, dok je cijena korigovana za preostalih 26% objekata, a riječ je o stambenim objektima koji imaju ugrađene kalorimetre i kod kojih je cijena uvećana po osnovu distributivnih troškova.

Pojašnjenje:

            Odluku o tarifnom sistemu sa metodologijom obračuna isporučene toplotne energije (Sl.gl. Grada Banja Luka 2/18) donijela je Skupština Grada Banja Luka, na osnovu:

  • člana 82. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske broj 97/16),
  • člana 6. Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni glasnik Republike Srpske broj 124/11 I 100/17),
  • člana Statuta Grada Banja Luka (“Službeni glasnik Grada Banja Luka “ broj 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 i 26/17).
  • Odredbama člana 102. stav 1. tačka 2. Ustava propisano je da opština preko svojih organa, u skladu sa zakonom, uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti.
  • Relevantnim odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 97/16) propisano je da samostalne nadležnosti opština obuhvataju, između ostalih, uređenje i obezbjeđenje obavljanja komunalnih djelatnosti, u okviru kojih je proizvodnja i isporuka toplotne energije, te osnivanje preduzeća, ustanova i drugih organizacija radi pružanja usluga iz njihove nadležnosti, uređenje njihove organizacije i upravljanje.
  • Opština, odnosno Grad, u oblasti stambeno-komunalnih djelatnosti ima nadležnost da obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti, organizacionih, materijalnih i drugih uslova za izgradnju i održavanje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture.
  • Relevantnim odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 124/11 i 100/17) propisano je da se kao komunalna djelatnost od posebnog javnog interesa, smatra
   • proizvodnja i isporuka toplotne energije, koja obuhvata proizvodnju i isporuku pare i tople vode iz daljinskog centralizovanog izvora ili pojedinačnih izvora za grijanje i druge svrhe, toplovodnom mrežom do podstanice potrošača, uključujući i podstanicu;
   • da jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje organizovano obavljanje komunalnih djelatnosti i da svojom odlukom detaljnije propisuje uslove i način obavljanja komunalnih djelatnosti, materijalne, tehničke i druge uslove za finansiranje, razvoj, izgradnju i održavanje komunalnih objekata, uslove za funkcionisanje i tehničko-tehnološko jedinstvo sistema i uređaja, jedinicu obračuna za svaku vrstu komunalne usluge, i način naplate komunalnih usluga.
   • Korisnik komunalne usluge plaća utvrđenu cijenu za pruženu uslugu na osnovu računa koji ispostavlja Davalac komunalne usluge.

Na osnovu gore navedenih činjeničnog stanja i niza zakonskih odredbi, jasno proizilazi da je jedinica lokalne samouprave putem svojih organa (Skupštine Grada Banja Luka) bila ovlaštena da svojom Odlukom detaljnije propisuje uslove i način obavljanja komunalne djelatnosti proizvodnje i isporuke toplotne energije, kao djelatnosti od posebnog javnog interesa, te da je Grad ovlašten da osigurava organizovano obavljanje ove komunalne djelatnosti i da svojim opštim aktima (odlukom) propisuje uslove i način na koji se građanima i drugim korisnicima pruža ova usluga.

Grad Banja Luka je donio odluku o ustupanju komunalne djelatnosti i samim tim označio novi subjekat kao isporučioca komunalne djelatnosti. Svi uslovi isporuke toplotne energije jasno su navedeni aktima Grada i vršilac komunalne usluge (u ovom slučaju Davalac usluge) ne može ni dobiti povjeravanje ove dužnosti ukoliko ne može ispuniti sve obaveze prema korisnicima niti može utvrditi drugačije uslove naplate.

                  Davalac usluge Eko toplane Banja luka d.o.o. Banja Luka ne određuje cijenu niti strukturu cijene, već vrši isporuku i naplatu u skladu sa gore navedenim aktima.