Обновљиви извори енергије

Обновљиви извори енергије представљају изворе енергије који се добијају директно из природе и дијеле се на традиционалне обновљиве изворе у које поред воденог потенцијала (хидроелектране), спада и биомаса. Такозвани нови обновљиви извори енергије су соларна енергија, енергија вјетра, геотермална енергија…

У корак са строгим регулативама

Према строгим европским регулативама, којима се прилагођавају и законодавства земаља у региону, прописује се све више кориштења обновљивих извора енергије.
Кориштењем биомасе – дрвне сјечке, као енергента, Бањалука и Република Српска иду у корак са строгим европским регулативама и стратегијама прилагођавања на климатске промјене и смањеног емитовања штетних гасова у атмосферу. Један од циљева тих регулатива је и престанак кориштења фосилних горива – лож уља, мазута и угља за индивидуална и даљинска гријања. Као алтернатива фосилним горивима понуђени су енергетски ефикаснији системи, гдје први корак транзиције представља увођење биомасе – дрвне сјечке као основне сировине за рад топлана.

Предности кориштења ОИЕ

Користећи обновљиве изворе енергије, негативан утицај на животну средину се своди на минимум, односно ОИЕ не загађују животну средину. Технологије за кориштење ових извора представљају технологије ниског ризика. Увођењем обновљивих извора енергије у процесе производње, отварају се бројна нова радна мјеста, а представљају и одличну прилику за привлачење инвеститора спремних за улагање у нове технологије. Осим тога, једна од највећих предности је што се природни извори енергије обнављају и не троше се, а приликом производње велике количине енергије која настаје из обновљивих извора енергије, не настаје опасни оптад.