Isključenja

Na odredbu čl. 22. i 23. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Sl. gl. Grada Bl br. 2/18 i 12/19), privredno društvo “EKO TOPLANE BANJA LUKA” d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Davalac usluge), zastupano po direktoru Borku Torbici, donosi sljedeću:

 

PROCEDURU ZA IZDVAJANJE SA CENTRALNOG TOPLIFIKACIONOG SISTEMA

 

 1. Korisnik podnosi zahtjev za izdvajanje Davaocu usluge.

Pojašnjenje:

Korisnik – fizičko ili pravno lice koje je korisnik Davaoca usluge, odnosno lice na koje glasi račun za isporučenu toplotnu energiju; lice koje posjeduje ovlaštenje (punomoć) korisnika za zastupanje u postupku izdvajanja sa centralnog toplifikacionog sistema, ovjereno od strane nadležnog organa lokalne samouprave ili notara

Podnošenje – korisnik predaje zahtjev za izdvajanje u Službu protokola Davaoca usluge ili šalje poštom na adresu Bulevar vojvode Živojina Mišića br. 32, 78000 Banja Luka

Zahtjev za izdvajanje – podnosi se u pismenoj formi; forma zahtjeva Davaoca usluge ili slobodna forma zahtjeva

Davalac usluge – “EKO TOPLANE BANJA LUKA” d.o.o. Banja Luka

 

 1. Davalac usluge obrađuje zahtjev.

Pojašnjenje:

Obrađivanje – utvrđivanje elemenata zahtjeva i statusa korisnika, te evidencija zahtjeva

 1. Davalac usluge obavještava korisnika telefonskim putem o terminu utvrđivanja tehničkih karakteristika sistema.

Pojašnjenje:

Utvrđivanje tehničkih karakteristika sistema – utvrđivanje da li tehničke karakteristike sistema omogućavaju potpuno ili nepotpuno izdvajanje u skladu sa odredbama čl. 22. Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Sl. gl. Grada Bl br. 2/18 i 12/19)

 1. Davalac usluge pristupa utvrđivanju i zapisnički konstatuje tehničke karakteristike sistema. Sačinjen zapisnik potpisuju ovlaštena lica Davaoca usluge i korisnik.
 2. Postupanje Davaoca usluge po Zapisniku o tehničkim karakteristikama sistema koje omogućavaju potpuno izdvajanje:

Izdvaja korisnika sa toplifikacionog sistema, odnosno izuzima korisnika iz evidencije aktivnih korisnika od 01.08. tekuće godine;

Na ime korisnika, evidentira potraživanja po osnovu komunalne usluge zaključno sa 31.07. tekuće godine u skladu sa Zaključkom o davanju saglasnosti na visinu tarifnih stavova (Sl. gl. Grad BL 2/18);

Na ime korisnika, evidentira potraživanje po osnovu troškova postupka izdvajanja (izdvajanja i izlaska na teren) u skladu sa Odlukom o utvrđivanju troškova za izdvajanje sa centralnog toplifikacionog sistema br. 4218/19 od 10.05.2019. godine.

5.1. Postupanjem Davaoca usluge u skladu sa tačkom 5, korisnik se izdvaja sa centralnog toplifikacionog sistema i okončava se postupak izdvajanja korisnika.

 1. Davalac usluge Zapisnikom o tehničkim karakteristikama sistema koji ne omogućava potpuno izdvajanje (nepotpuno izdvajanje), obavještava korisnika o:

– obavezi dostavljanja Saglasnosti zajednice etažnih vlasnika (ZEV-a) u formi Davaoca usluge ili u slobodnoj formi koja obavezno sadrži izjašnjenje o saglašavanju svih stanara sa izdvajanjem korisnika;

– obavezi opredjeljenja korisnika za jedan od modaliteta predviđenih odredbama čl. 22. stav 4 Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Sl. gl. Grada Bl br. 2/18 i 12/19)

MODALITETI OPREDJELJENJA KORISNIKA:

 1. Da o svom trošku pribavi stručno mišljenje ovlaštenog fizičkog ili pravnog lica, koje sadrži jasne parametre iz kojih je vidljivo koliko toplotne energije prostoru korisnika daju postojeći vodovi koji prolaze kroz isti i snabdijeva druge korisnike, ili
 2. Da o svom trošku, putem ovlaštenog stručnog lica, izvrši izolaciju vodova koji prolaze kroz prostor korisnika, nekim od izolacionih materijala koji se koriste u oblasti termotehnike i dostavi dokaz o navedenom, ili
 3. Da sa isporučiocem zaključi ugovor kojim će se obavezati da za isporučenu toplotnu energiju plaća 30% od pune cijene za grijanje, i u tom slučaju se neće vršiti radnje iz tačaka a) i b).

 

6.1. Davalac usluge nakon obavještavanja korisnika i potpisivanja Zapisnika:

– zapisnički konstatuje ispunjenost/neispunjenost uslova.

 1. Davalac usluge, u slučaju zapisničkog konstatovanja postupanja korisnika u skladu sa tačkama 6. i 6.1. (ispunjenost uslova):

– izdvaja korisnika kroz nepotpuno izdvajanje sa toplifikacionog sistema i od 01.08. tekuće godine, izdaje fakturu korisniku u zavisnosti od modaliteta koji je korisnik izabrao;

– na ime korisnika, evidentira potraživanja po osnovu komunalne usluge, zaključno sa 31.07. tekuće godine, u skladu sa Zaključkom o davanju saglasnosti na visinu tarifnih stavova (Sl. gl. Grad BL 2/18);

– na ime korisnika, evidentira potraživanje po osnovu troškova postupka izdvajanja (izlaska na teren) u skladu sa Odlukom o utvrđivanju troškova za izdvajanje sa centralnog toplifikacionog sistema br. 4218/19 od 10.05.2019. godine.

7.1. Davalac usluge, u slučaju zapisničkog konstatovanja nepostupanja korisnika u skladu sa tačkama 6. i 6.1. (neispunjenost uslova):

– ne izdvaja korisnika sa toplifikacionog sistema, odnosno ne izuzima korisnika iz evidencije aktivnih korisnika;

– na ime korisnika, evidentira potraživanje po osnovu troškova postupka izdvajanja (izlaska na teren), u skladu sa Odlukom o utvrđivanju troškova za izdvajanje sa centralnog toplifikacionog sistema br. 4218/19 od 10.05.2019. godine.

 1. Postupanjem Davaoca usluge u skladu sa tačkama 7. i 7.1, okončava se postupak nepotpunog izdvajanja korisnika.
 2. Korisniku se dostavlja pismeno obavještenje o izdvajanju/neizdvajanju, ukoliko se u Zapisniku izjasnio o dostavljanju pismenog odgovora.

Odluka o troškovima izdvajanja i izlaska na teren

 

IZDVAJANJE IZ TOPLIFIKACIONOG SISTEMA

(član 22-23 Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije u gradu Banjoj Luci “Službeni glasnik Grada Banja Luka” br. 2/18)

 

Da bi se izvršilo izdvajanje stana ili poslovnog prostora korisnika komunalne usluge grijanja iz toplifikacionog sistema u objektima kolektivnog stanovanja (stambeni objekti, stambenoposlovni objekti, poslovni objekti), neophodno je ispuniti sljedeće uslove kojima se ne ugrožava kvalitet toplotne energije, odnosno standard i sigurnost drugih korisnika usluge i ako se time ne utiče na životnu sredinu.

 

 1. Podnijeti pisani zahtjev za izdvajanje iz toplifikacionog sistema.
 2. Ispunjenost preduslova potvrđuje se dostavljanjem Odluke o tehničkim uslovima za izdvajanje iz toplifikacionog sistema.

 

Tehnički uslovi za izdvajanje iz toplifikacionog sistema

 

Kod dvocijevnog sistema: Izrada glavnog projekta za izdvajanje iz centralnog toplifikacionog sistema od strane ovlaštenog projektanta, na način da to tehničke mogućnosti objekta dozvoljavaju, da se ne ugrožava kvalitet toplotne energije, standard i sigurnost drugih korisnika usluge, i da ne postoji negativan uticaj na životnu sredinu;

Obaveze glavnog projektanta i izvođača radova – izdvajanja korisnika iz centralnog toplifikacionog sistema:

 • Radovi prilikom izdvajanja korisnika iz centralnog toplifikacionog sistema moraju se izvoditi u skladu sa glavnim projektom;
 • Izvođenje radova izdvajanja korisnika iz toplifikacionog sistema može obavljati davalac usluge ili privredno društvo/preduzetnik registrovan za obavljanje takve vrste djelatnosti (Zakon o održavanju zgrada RS);
 • Nakon izdvajanja korisnika sa centralnog toplifikacionog sistema, izvođač je dužan dati pisanu izjavu korisniku i davaocu usluge da su izvedeni radovi u skladu sa glavnim projektom i pravilima struke za ovu vrstu radova;
 • Nakon izdvajanja korisnika sa centralnog toplifikacionog sistema, projektant glavnog projekta je dužan dostaviti korisniku i davaocu usluge pisanu izjavu da su izvedeni radovi u skladu sa glavnim projektom i pravilima struke za ovu vrstu radova.

 

Kod jednocijevnog sistema: Izdvajanje iz centralnog toplifikacionog sistema se vrši blokiranjem na mjestu priključka, odnosno blokiranjem prvih ventila u podstanici kupca (ili razvodnom ormariću).

3.  Podnijeti zahtjev za saglasnost davaoca usluge za izvođenje radova prema glavnom projektu za izvođenje radova izdvajanja iz toplifikacionog sistema.

Obaveze davaoca usluge nakon izvedenih radova izdvajanja korisnika iz centralnog toplifikacionog sistema:

davalac usluge dužan je u roku od 8 dana da izvrši kontrolu izdvajanja iz centralnog toplifikacionog sistema;

 • Izdati Rješenje o prestanku statusa korisnika usluge grijanja;
 • Korisnik koji je izdvojen iz centralnog toplifikacionog sistema nije obveznik plaćanja komunalne usluge grijanja (troškova toplotne energije i distributivnih troškova prema instalisanoj snazi)

Obrasce možete dobiti kod davaoca usluge na adresi Bulevar vojvode Živojina Mišića 32, Banja Luka ili preuzeti sa linkova:

Zahtjev za izdvajanje iz toplifikacionog sistema

Obrazac „Lista stanara“ predmetne zgrade koji popunjava podnosilac zahtjeva;
Saglasnost stanara za izdvajanje iz toplifikacionog sistema koju popunjavaju stanari navedeni na spisku;

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za izdvajanje iz toplifikacionog sistema uz koji podnosilac zahtjeva dostavlja i Glavni projekat za izvođenje radova izdvajanja iz toplifikacionog sistema.

Dostupno i na web sajtu www.ekotoplanebanjaluka.com