Isključenja

PROCEDURA ISKLJUČENJA

UPUTSTVO ZA IZDVAJANJE IZ CENTRALNOG TOPLIFIKACIONOG SISTEMA

I

Osnovne odredbe

 1. Ovim uputstvom propisuje se postupak izdvajanja korisnika iz centralnog toplifikacionog sistema (u daljem tekstu: postupak isključenja).

II

 Zahtjev za izdvajanje iz centralnog toplifikacionog sistema

 1. Zahtjev za izdvajanje iz centralnog toplifikacionog sistema (u daljem tekstu: zahtjev) podnosi korisnik u pismenoj formi davaocu usluge, odnosno Službi za korisnike Eko toplana Banja Luka d.o.o. Banja Luka, Bulevar vojvode Živojina Mišića broj 32, u periodu od 15. maja do 15. septembra za narednu grijnu sezonu. 3. Obrazac zahtjeva propisan je od strane davaoca usluge i nalazi u prilogu 1. ovog uputstva i čini njegov sastavni dio.
 2. Korisnik nije obavezan podnijeti zahtjev na obrascu iz tačke 4. ovog uputstva, odnosno korisnik može sačiniti zahtjev u slobodnoj formi, koji treba da sadrži sve podatke iz ovog obrasca kako bi se moglo postupiti po istom.

III

Vrste isključenja

 1. U zavisnosti od tehničkih karakteristika sistema, davalac usluge obavještava korisnika o mogućem načinu isključenja.
 2. Ako kroz prostor korisnika prolaze cijevi koje napajaju druge korisnike toplotnom energijom, moguće je nepotpuno isključenje. U ostalim slučajevima, moguće je potpuno isključenje.

IV

Potpuno isključenje

 1. Kad tehničke karakteristike sistema omogućavaju potpuno isključenje, predstavnik davaoca usluge u dogovoru sa korisnikom izlazi na teren i preduzima radnje isključenja na licu mjesta.
 2. Predstavnik davaoca usluge postupak potpunog isključenja vrši fizičkim odvajanjem odnosno plombiranjem.

V

Nepotpuno isključenje

 1. Kad tehničke karakteristike sistema ne omogućavaju potpuno isključenje zbog prolaska cijevi kroz prostor korisnika a koje napajaju druge korisnike toplotnom energijom, korisnik nakon pribavljanja saglasnosti svih stanara Zajednice etažnih vlasnika, odnosno vlasnika objekta može birati jedan od tri ponuđena modaliteta: a) da o svom trošku pribavi stručno mišljenje ovlaštenog fizičkog ili pravnog lica, koje sadrži jasne parametre iz kojih je vidljivo koliko toplotne energije prostoru korisnika daju postojeći vodovi koji prolaze kroz isti i snabdijevaju druge korisnike, te da po ispostavljenom računu plaća cijenu gijanja ili b) da o svom trošku, putem ovlaštenog stručnog lica, izvrši izolaciju vodova koji prolaze kroz prostor korisnika, nekim od izolacionih materijala koji se koriste u oblasti termotehnike i dostavi dokaz o navedenom, ili c) da sa davaocem usluge zaključi ugovor kojim će se obavezati da za isporučenu toplotnu energiju plaća 30% od pune cijene za grijanje, i u tom slučaju se neće vršiti radnje iz tačke a) i b).
 2. Saglasnost svih stanara Zajednice etažnih vlasnika, odnosno vlasnika objekta iz tačke 9. ovog uputstva podrazumijeva potpise svih stanara odnosno vlasnika objekta ovjerene od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili notara.

VI

Okončanje postupka isključenja

 1. Postupak isključenja smatra se okončanim potpisivanjem Zapisnika o potpunom isključenju, odnosno Zapisnika o nepotpunom isključenju a koji obrasci se nalaze u prilogu 2. i 3. ovog uputstva i čine njegov sastavni dio.
 2. Zapisnik o potpunom, odnosno nepotpunom isključenju potpisuje korisnik lično, odnosno lice koje posjeduje ovlašćenje, odnosno punomoć korisnika za zastupanje u postupku isključenja, ovjerenu do strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili notara.
 3. Korisnik je prije potpisivanja Zapisnika iz tačke 11. ovog uputstva dužan platiti troškove isključenja u skladu sa Odlukom o utvrđivanju troškova za izdvajanje iz centralnog toplifikacionog sistema broj 15/2023 od dana 24.04.2023. godine.
 4. Korisnik je dužan platiti potraživanja dospjela po osnovu isporučene komunalne usluge zaključno sa 31.07. tekuće godine.
 5. Uplate u postupku isključenja korisnik vrši na poslovni račun davaoca usluge broj: 567-241-11001035-38 “Atos bank” a.d. Banja Luka, a potvrdu o uplati je dužan dostaviti davaocu usluge.

VII

 Završne odredbe

 1. U slučaju isključenja protivno odredbama ovog uputstva, korisniku se obračunava mjesečna naknada u skladu sa Metodologijom.
 2. Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Procedura za izdvajanje sa centralnog toplifikacionog sistema oznake: PR 8.2-02 od dana 13.05.2019. godine.
 3. Ovo uputstvo stupa na snagu dana 01.06.2023. godine.

 

Odluka o troškovima isključenja

SAGLASNOST stanara ZA IZDVAJANJE IZ TOPLIFIKACIONOG SISTEMA 2023

Zahtjev za izdvajanje