Priključenja

PRIKLJUČENJE NA TOPLIFIKACIONI SISTEM

(članovi 6-12 Odluke o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije u gradu Banjoj Luci “Službeni glasnik Grada Banja Luka” br. 2/18)

Da bi se izvršilo priključenje objekta na sistem daljinskog grijanja, neophodno je ispuniti sljedeće uslove:

  1. Pribaviti saglasnost na urbanističko-tehničke uslove (Prethodna energetska saglasnost) koja definiše mogućnost priključenja predmetnog objekta. Za Prethodnu energetsku saglasnost potrebno je priložiti urbanističko-tehničke uslove. Saglasnost se izdaje na osnovu podnesenog Zahtjeva za izdavanje prethodne energetske saglasnosti.
  2. Pribaviti saglasnost na projektnu dokumentaciju. Za izdavanje ove saglasnosti potrebno je priložiti projektnu dokumentaciju vrelovodnog priključka toplotne podstanice i unutrašnjih instalacija urađenu od strane ovlaštenog preduzeća, kopiju urbanističko-tehničkih uslova sa saglasnošću Eko toplana i kopiju lokacijskih uslova.Saglasnost se izdaje na osnovu podnesenog Zahtjeva za izdavanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju.
  3. Pribaviti konačnu energetsku saglasnost. Za izdavanje konačne energetske saglasnosti potrebno je priložiti kopiju saglasnosti na projektnu dokumentaciju, kopiju situacionog plana iz UTU-toplifikacija, projekat toplotnih unutrašnjih instalacija u objektu sa podstanicom i projekat trase sa vrelovodnim priključkom. Zahtjev se podnosi u pisanoj formi na obrascu Zahtjev za izdavanje konačne energetske saglasnosti.
  • Preduslovi za dobijanje konačne energetske saglasnosti

Da bi se dobila konačna energetska saglasnost, potrebno je sve radove izvesti u skladu sa projektnom dokumentacijom, uplatiti naknadu za izdavanje konačne energetske saglasnosti i dostaviti jedan primjerak ovjerene projektne dokumentacije.

Eventualna odstupanja u odnosu na projekat na koji je izdata saglasnost moraju biti usaglašena i odobrena od strane Eko toplana Banja Luka d.o.o. Banja Luka. Dijelovi unutrašnjih instalacija koji se prema izdatim energetskim saglasnostima priključuju na postojeće instalacije, moraju biti priključeni prema projektnoj dokumentaciji, uz nadzor ovlaštenog predstavnika Eko toplana Banja Luka d.o.o. Banja Luka.

Prilikom primopredaje toplotne stanice, investitor je dužan da dostavi podatke o stambenim jedinicama i poslovnim prostorima (površina, instalisana snaga, vlasništvo).

Obaveza investitora u probnom periodu koji traje 12 mjeseci, je da otkloni sve naknadno uočene nedostatke koji se odnose na toplotnu podstanicu i funkcionalnu neispravnost ugrađene opreme unutrašnjih instalacija i da obavi sva potrebna termo-tehnička  ispitivanja i podešavanja sistema u toku grijne sezone, poslje otklanjanja svih nedostataka.

Nakon predaje toplotne podstanice a korištenje i održavanje Eko toplanama Banja Luka d.o.o. Banja Luka, drugim pravnim i fizičkim licima nije dozvoljeno preduzimati bilo kakve radnje u vezi sa toplotnim instalacijama bez pismene saglasnosti Eko toplana Banja Luka d.o.o. Banja Luka.

Zaključci o ispunjenosti uslova za početak redovne isporuke toplotne energije, unose se u zapisnik.

4. Podnijeti zahtjev za redovnu isporuku toplotne energije. Okončanjem probnog perioda i početkom perioda redovne isporuke toplotne energije, prestaju obaveze investitora iz probnog perioda, a prava i obaveze između između Eko toplana Banja Luka d.o.o. Banja Luka i korisnika regulišu se prema odredbama Ugovora o redovnoj isporuci toplotne energije. Uz zahtjev za redovnu isporuku toplotne energije potrebno je priložiti kopiju zapisnika ovjerenu od strane predstavnika Eko toplana o ispunjenosti uslova za početak redovne isporuke toplotne energije i tehničkom prijemu toplotne podstanice i kućnih instalacija i spisak stanara sa grijnim površinama i instalisanim snagama.

Zahtjev za prethodnu energetsku saglasnost

Zahtjev za saglasnost na projektnu dokumentaciju

Zahtjev za konačnu energetsku saglasnost

Zahtjev za redovnu isporuku toplotne energije, možete preuzeti kod davaoca usluge na adresi: Bulevar vojvode Živojina Mišića 32, Banja Luka ili na web sajtu davaoca usluge: www.ekotoplanebanjaluka.com.